x       x
               

Algemene Voorwaarden                                       

Algemene Handelsvoorwaarden WOZ-Expertise

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, en overeenkomsten voor advisering, detachering en overige vormen van professionele dienstverlening tussen WOZ-Expertise en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het afsluiten van een overeenkomst erkend opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige voorwaarden.

2. Offertes
Offertes van WOZ-Expertise zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiŽle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. WOZ-Expertise zal de door hem te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van WOZ-Expertise zijn een maand geldig, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt WOZ-Expertise zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De door WOZ-Expertise te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een ĎinspanningsverplichtingĒ, tenzij anders wordt overeengekomen

3. Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die WOZ-Expertise nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of door WOZ-Expertise geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel
WOZ-Expertise kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuÔteit van de opdracht ongunstig beÔnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met WOZ-Expertise plaatsvinden.

6. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan deze in de offerte / overeenkomst aangegeven. Hierin zijn begrepen de reproductiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan WOZ-Expertise verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen of hiervoor genoemde kosten zal niet worden doorberekend.

7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 6 genoemd, en voorzover deze niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden na vervolmaking van de opdracht aan u in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening gebracht worden. Indien de betaling achterwege blijft, kan WOZ-Expertise met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging of voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan ťťn opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven. (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie)

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsinspanning van de opdracht kan worden beÔnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beÔnvloedt, zal WOZ-Expertise dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal WOZ-Expertise de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van WOZ-Expertise, worden beÔnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die WOZ-Expertise verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. WOZ-Expertise kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De opdracht is in financiŽle zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd, binnen een termijn van 30 dagen na verzending van de laatste factuur dient de opdrachtgever daarover te berichten. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd is de opdracht afgesloten.

10. Tussentijdse beŽindiging
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is WOZ-Expertise bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beŽindigen, indien ťťn van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement gaat, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beŽindigen, ťťn en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van WOZ-Expertise. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van WOZ-Expertise. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beŽindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid
WOZ-Expertise is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. WOZ-Expertise zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van WOZ-Expertise geen mededelingen doen over de aanpak van WOZ-Expertise, zijn werkwijze en dergelijke, danwel de rapportage van WOZ-Expertise ter beschikking stellen. WOZ-Expertise plaats geanonimiseerd een vermelding van de opdracht in haar portfolio.

13. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit een overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat WOZ-Expertise voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en WOZ-Expertise is uitsluitende Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter en het arrondissement van het kantooradres van WOZ-Expertise.
WOZ Expertise, Eduard van Beinumlaan 129, 6952 CL   DIEREN
Tel.: 0313 496 969 / 06 4173 3275        Fax: 0313 450 804        email: info@wozexpertise.nl
Bankrekening: 71 06 54          Kamer van Koophandel: 091 05 425          BTW-nr.: NL119859026B01